Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

DAS KAFFEEHAUS , The Coffeehouse (1970)Das Kaffeehaus The Coffeehouse (1970)
Video recording for German TV.

Director:Rainer Werner Fassbinder
Writer:Rainer Werner Fassbinder (screenplay)Based on a play by Carlo Goldoni "La bottega del caffè ".
"Il suo proprietario, Ridolfo, è il personaggio chiave che tiene le fila degli avvenimenti, che inizia e pone fine alle vicende con maestria, mantenendo saldo il buon senso laddove viene a mancare. Antagonista del bottegaio è Don Marzio, gentiluomo napoletano, indiscreto e, suo malgrado, seminatore di zizzania. Protetti o vittime di questi due personaggi sono il signor Eugenio, di buona famiglia ma facile preda del gioco e delle donne, e sua moglie Vittoria, donna virtuosa e onesta; Flaminio, celato sotto il nome di Conte Leandro, che vive delle vincite al gioco con le quali mantiene la ballerina Lisaura, che lo crede scapolo e intenzionato a sposarla; Placida, moglie di Flaminio, vestita da povera pellegrina e alla ricerca del marito; Pandolfo, uomo senza scrupoli, proprietario della bisca situata accanto alla bottega del caffè.""Its owner, Rudolph, is the key that holds the strings of events that begins and ends with the events with great skill, keeping balance when common sense fails. Antagonist shopkeeper is Don Marzio, Neapolitan gentleman, indiscreet and, despite himself, a sower of discord. Protected or victims of these two characters are Mr Eugene, a good family game but easy prey and women, and his wife Victoria, virtuous and honest woman, Flaminio, hidden under the name of Leandro Conte, who lives in the game of winnings by which the dancer holds Lisaura, who believes unmarried and willing to marry her; Placida, wife of Flaminio, dressed as a poor pilgrim and the search for the husband, Pandolfo, unscrupulous, owner of the gambling den located next to the coffee shop.""Ο ιδιοκτήτης τoυ Καφέ, είναι το κλειδί που κρατά την σειρά των γεγονότων που τα αρχίζει και τα τελειώνει με μεγάλη επιδεξιότητα, διατηρώντας την ισορροπία όταν η κοινή λογική αποτυγχάνει. Ο ανταγωνιστής καταστηματάρχης είναι αδιάκριτος και πάντα δημιουργεί διαφωνίες και προβλήματα. Οι προστατευόμενοι ή τα θύματα αυτών των δύο χαρακτήρων βρίσκονται αναμεσα σε αυτούς τους δύο αντιπάλους ."
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...