Σάββατο, 25 Ιουλίου 2009

BREMER FREIHEIT


BREMER FREIHEIT ( 1972 )

Rainer Werner Fassbinder

A very stylized TV version of the Fassbinder play.
The set consists of a few pieces of furniture in front
of a large screen on which coastal scenery is back projected.
Geesche is a nineteenth century woman
who wants to have a mind of her own.
She defies convention and will do anything to achieve her freedom
from oppression by her family and friend

Μια πολύ στυλιζαρισμένη έκδοχη για την τηλεόραση ,
ενα από τα παιχνίδια του Fassbinder.
Η σκηνή αποτελείται από μερικά επίπλα
μπροστά από μια μεγάλη οθόνη
στην οποία προβάλλεται ένα παράκτιο τοπίο .
Η Geesche είναι μία γυναίκα του 19ου αιώνα
που θέλει να έχει έναν δικο της τρόπο σκέψης.
Προκαλεί τη σύμβαση και θα κάνει οτιδήποτε
για να επιτύχει την ελευθερία της
από την καταπίεση της οικογένειας
και των φίλων της.
Margit Carstensen ....... Geesche
Wolfgang Schenck ....... Gottfried
Wolfgang Kieling ....... Timm
Lilo Pempeit ........... Mother
Ulli Lommel ............ Miltenberger
Hanna Schygulla ........ Luise Maurer
Kurt Raab .............. Carpenter
Fritz Schediwy ......... Johann
Rudolf Waldemar Brem ... Cousin Bohm
Walter Sedlmayr ........ Priest

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...